Tipy pro volný čas

VÝSTAVY V GALERII ARCHITEKTURY BRNO

Nájemní bydlení / Zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra

Výstava, již připravila Galerie Jaroslava Fragnera v GALERII ARCHITEKTURY BRNO, potrvá až do 15. září, otevřela téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat.
I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.

navigate_before
navigate_next

Krajina Města 1990–2017 Veřejné prostory CZ

Téma městského veřejného prostoru, jeho ohrožení a možné obnovy patří dnes ke klíčovým tématům urbanistických diskuzí i městských politik v mnoha zemích. Řada zajímavých pokusů, jak vrátit městský prostor mezi klíčové kategorie plánovaní města, jak najít jeho dnešní době přiměřenou formu i náplň, jak architektonickými prostředky posílit jeho sociální roli a estetickou atraktivitu – to vše svědčí o tom, že debata o veřejném prostoru je dnes ve světové architektuře velmi živá.
Pravidelná mezinárodní soutěž European Prize for Urban Public Space spojená s přehlídkou vítězných realizací ukazuje, že města jako Barcelona, Paříž, Kodaň, Lublaň a další metropole, ale i řada evropských měst menší velikosti věnují péči o veřejné městské prostory a o jejich originální a přitom obyvatelné ztvárnění mimořádnou pozornost. V mnoha směrech lze tento pozitivní obrat shledat i v českých a moravských městech. I u nás můžeme evidovat snahy o vysvobození městských veřejných prostorů zpod nadvlády automobilové dopravy a jejich návrat k širším sociálním a relaxačním funkcím.
Mnohá – především historická – centra měst i venkovských sídel prošla v posledních dvou dekádách regenerací, jejíž součástí byla i kultivovaná úprava jejich hlavních náměstí a ulic. Jmenujme namátkou úpravu Jeleního příkopu na Pražském hradě, rekonstrukci Moravského náměstí a Joštovy ulice v Brně, náměstí v Olomouci, Broumově, Frýdlantu, četné veřejné prostory Litomyšle, pěší zónu v Chebu, úpravu Gahurova prospektu ve Zlíně a četné další, které svou architektonickou úrovní přesahují standardní dopravní zklidnění prostor a vybavení novým povrchem nebo mobiliářem.
K zajímavým počinům je třeba přičíst i méně tradiční formy veřejných prostorů, jaké nabízí například rekonstruovaný průmyslový areál Dolních Vítkovic, prostor pro nové formy sportovních aktivit jako areál Ladronky nebo nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Za pozornost ale stojí i různé umělecké nebo občanské aktivity, které mají sice jen dočasnou povahu, ale mohou působit iniciačně – brněnské Sochy v ulicích, celorepublikový festival Zažít město jinak a další.
Plánovaná výstava představí široké spektrum dobrých realizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožují: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu a jiné. Výstava by tedy měla skloubit jak propagaci pozitivního vývoje, kterou by bylo možné využít i při reprízách výstavy v zahraničí, tak problémově orientované analýzy prezentované dokumentární formou, např. formou videoreportáží nebo fotokolážemi.

Výstava Krajina Města 1990–2017 / Veřejné prostory CZ proběhne od 19. 9. do 5. 11. 2017 v GALERII ARCHITEKTURY BRNO na Starobrněnské 18.