Zprávy

Nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje

Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku regionu za loňský rok se v kategorii Velké stavby stala fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích ve vlastnictví místní římskokatolické farnosti, na druhém místě v této kategorii skončilo hospodářské křídlo venkovské usedlosti č. p. 12 v Kučerově, které patří manželům Dvořákovým. Z drobných staveb získala nejvíce hlasů kaplička v Jevišovicích ve vlastnictví města Jevišovice a z děl výtvarného umění interiér kostela sv. Jakuba v Brně ve vlastnictví brněnské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Rada Jihomoravského kraje udělila zvláštní cenu Spolku pro muzeum z Krumvíře, který zachránil venkovský dům s hospodářským zázemím, a v jeho prostorách veřejnosti prezentuje muzeum místních tradic.

Ocenění byla slavnostně předána zástupcům jednotlivých památek v prostorách vily Löw-Beer v Brně ve středu 14. června 2017 z rukou radního Tomáše Soukala. „Při příležitosti deseti let konání soutěže jsme se letos rozhodli poprvé udělit také tři tituly Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji. Tento titul je určen osobnostem, které prokazují hluboký zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. Titul je spojen i s finanční částkou 25.000 korun,“ řekl radní Tomáš Soukal.

Rytíři péče o památky v Jihomoravském kraji se stali:

Bc. Pavel Vlk – manažer stavebních investic Biskupství brněnského, působící v děkanství znojemském – za přípravu a realizaci řady drobnějších či větších oprav až po rozsáhlé rekonstrukce církevních objektů a jejich mobiliářů na okresech Znojmo a Třebíč. Ze zdařilých oprav církevních kulturních památek lze jako příklady uvést dlouhodobé opravy kostelů sv. Mikuláše, kostela Povýšení sv. Kříže s dominikánským klášterem ve Znojmě, kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji, kostela sv. Zikmunda v Popicích, z poslední doby pak opravy vesnických kostelů a far v Hevlíně, Dyjákovicích, Mackovicích, Lukově, Oleksovicích aj.

PhDr. Věra Jelínková – pracuje v Moravské zemské knihovně. Zasloužila se mj. o obnovu historické klášterní benediktinské knihovny v Rajhradě. Od r. 2005 pracuje v Ivančicích v komisi pro regeneraci památkové zóny a patří k jejím nejaktivnějším členům. Stará se dlouhodobě o údržbu kulturní památky – židovského hřbitova v Ivančicích. Za jejího působení byla postupně obnovována obvodní zeď a obřadní hala. Opravují se poškozené nebo povalené náhrobky, restaurovány jsou významné náhrobní kameny a kování na hrobových místech. Opravena byla rovněž vstupní brána na hřbitov. V obřadní hale připravila panely o historii židovské obce, pohřbívání židů a o postupu revitalizace celé této památky.

Manželé Eva a Bronislav Grunovi – působí v Petrovicích v okrese Znojmo. Systematicky se věnují dokumentaci, studiu a popularizaci lidového stavitelství a drobné sakrální architektury na Moravskokrumlovsku. Díky jejich přispění byla obnovena a dostala nové využití mj. kulturní památka venkovská usedlost čp. 12 v Petrovicích (slouží jako lokální muzeum s edukačními programy pro děti). S cílem zajistit co nejvěrohodnější prezentaci stavby pro veřejnost se věnují studiu a zaznamenávání lokální historie a etnokulturních tradic. Výrazným přínosem je práce spojená s pamětníky a zapisování vzpomínkového vyprávění. Společně se podílejí na organizaci zvykoslovných aktivit v obci.

navigate_before
navigate_next